Meny
Om Dagalifjellets Vel
Undermeny
 • Vedtekter for Dagalifjellets Vel

  Paragraf 1 - formål

  Dagalifjellets vel skal arbeide til allment beste for stedet. Til fremme av felles interesser søkes også samarbeid med andre naturlige samarbeidspartnere. Velet skal være politisk nøytralt.

  Paragraf 2 - medlemskap

  Grunneier eller hytteeier eller andre interesserte kan bli medlem. Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av den ordinære generalforsamlingen samme år. Er det flere medlemmer innen samme husstand, betales bare kontingent for en person, og én husstand kan bare avgi én stemme på generalforsamling. Kontingenten må være innbetalt til kassereren innen 30.juni, ellers utgår medlemskapet. Institusjoner som har flere hytter, betaler for hver enkelt og kan avgi én stemme for hver hytte.

  Paragraf 3 - utmeldelse

  Utmeldese skjer skriftlig til kassereren innen utgangen av kalenderåret.

  Paragraf 4 - styret

  Velet ledes av et styre på 5-10 medlemmer, som velges på den ordinære generalforsamling. Om mulig bør to av styrets medlemmer være grunneiere. Styrets leder velges ved særskilt valg for ett år ad gangen. De øvrige medlemmene velges for to år. Hvert år uttrer minst to. Styret velger innen sin midte nestleder, sekretær og kasserer. Styret har adgang til å supplere seg med utvalg til støtte for styrets virksomhet. Styret kan ikke, utten spesiell fullmakt fra generalforsamlingen, forplikte medlemmene utover kontingenten.

  Paragraf 5 - styrets oppgaver

  Styret har å ivareta velets interesser og å anvende de disponible midler til fremme av dets formål. Styret avlegger hvert år årsberetning og revidert regnskap til godkjennelse av generalforsamling. Over styrets forhandlinger føres protokoll.

  Paragraf 6 - generalforsamling

  Generalforsamling holdes hvert år innen 30.juni. Generalforsamlingen behandler styrets årsberetning og regnskap for foregående regnskapsår, og avgjør ellers saker som forelegges enten av styret eller av noen av velets medlemmer. Videre foretar generalforsamlingen de i paragraf 4 påbudte valg, og velger revisor. Besluttes det nedsatt faste komitéer, velges også disse på generalforsamlingen. Ved generalforsamlingens begynnelse velges en møteleder.

  Paragraf 7 - ekstraordinær generalforsamling

  Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret så bestemmer, eller når det forlanges av minst 20 medlemmer. Denne generalforsamlingen kan kun behandle de saker hvorfor den er berammet.

  Paragraf 8 - vedtaksflertall

  Alle saker, såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling, avgjøres ved simpelt flertall av de møtende, jf. dog paragrafene 10 og 11 nedenfor. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget, unntatt ved valg. Over forhandlingene føres protokoll som skal undertegnes av møteleder og to medlemmer valgt v generalforsamlingen. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer.

  Paragraf 9 - innkalling

  Enhver generalforsamling skal være kunngjort helst en måned i forveien, dog minst med to ukers varsel, ved oppslag eller på sådan måte som styret bestemmer. Det skal kort angis hvilke saker generalforsamlingen skal behandle.

  Paragraf 10 - statuttendringer

  Forslag til endringer av dsse statutter kan fremlegges av styret eller av medlemmer for øvrig. Sådant forslag som skal behandles på den ordinære generalforsamling, må være innlevert til styret senest en måned på forhånd. Endringe av statuttene vedtas med 2/3 stemmeflertall.

  Paragraf 11 - oppløsning

  Velet kn kun oppløses ved beslutning på ekstraordinær generalforsamling, etter at forslaget herom har vært fremsatt på ordinær generalforsamling. Til oppløsning kreves at mer enn halvparten av velets medlemmer stemmer for den. I mangel av beslutningsdyktig fremmøte innkalles generalforsamling nr 2, som er beslutningsdyktig ved flertallsvedtak av de tilstedeværende. Generalforsamlingen treffer da bestemmelser om hvorledes velets muige midler skal anvendes.

   

  11. desember 2012

  Forfatter: Moderator

  • Tema: