Dfv har møtt den nye ordføreren

Den nye Ap-ordføreren i Nore og Uvdal kommune, Jan Gaute Bjerke, var lydhør for våre problemstillinger og synspunkter. Vi drøftet tilskudd til løyper, renovasjon, eiendomsskatt m.m. Ordføreren var enig i at renovasjonen er for dårlig. Han har dette langt opp på sin prioriteringsliste. Vi fikk likeledes forståelse for at endring i modell for tilskudd til løypekjøring er for dårlig utredet og i alle fall ikke kan innføres nå. iendommskatt er ikke aktuell i Nore og uvdal før tidligst i 2022.

Jan Gaute Bjerke møtte Reino Skjøtskift, Jan Bruserud og Hans Christian Bjørkto til en samtale rundt felles interesseområder, etter invitasjon fra Reino Skjøtskift i Dagalifjellets vel. Hans Christian Bjørkto hadde  i forkant på vegne av Dagalifjell Løypelag skrevet et brev til ordfører m.fl. med klage på nye fordelingsmodell for tilskudd til løypekjøring.

Innledende presenterte partene seg, foreningene og våre problemstillinger. Jan Gaute Bjerke er en ivrig skiløper selv og har hytte/bor på Tunhovd.

Sak 1. Renovasjon.

DFV får mange henvendelser om dette fra medlemmer og foreninger. Bjerke svarte at renovasjon og avfallshåndtering står høyt på agendaen for hans parti og kommunen. Han var enig i at dagens løsning er klart for dårlig. 16. desember er dette sak i kommunestyret, den er høyt prioritert av ordføreren, som vil sette dette på agendaen. Saken og nye løsninger må likevel naturligvis ses i forhold til økonomi og budsjettbehandling. 

Bjerke tok her også opp temaet «hytte til bolig», der folk kan flytte til kommunen og bidra til kommuneøkonomien, ha stemmerett, osv. Dette er på idéstadiet og må utredes. 

Sak 2 Eiendomsskatt. 

Det finnes politisk vedtak på at dette ikke skal innføres i 2020. Formannskapet innstiller på å utsette takseringsprosjektet (som har 5 mill. i kostnad) i påvente av først å se nærmere på administrasjonens drift og mulige effektivitetsgevinster i måten å jobbe på. Dette betyr at e-skatt ikke innføres før tidligst 2022. 

Sak 3. Løypefinansiering.

Vi tok opp brevet fra DL v/Hans Chr Bjørkto til ordfører m.fl. rundt ny finansieringsmodell og Hans Christian presiserte igjen vårt ønske om at ny modell ikke vedtas. I innledningen til denne saken inkluderte vi også kort rollen til Hytteforum og Hytteforbundet i kommunen, der vi presiserte at hvilke saker som tas opp, er avgjørende for forumets funksjon og suksess. 

Ordføreren svarte at det er Løypenemda, som ledes av Nils Helge Tufto, som skal ta beslutning rundt modell. Dette behandles 13. desember i nåværende Løypenemnd. Ny Løypenemnd konstitueres i januar. Bjerke oppfordret oss til videre kontakt med Tufto, men noterte seg våre synspunkter. Han var helt enig i at tidsperspektivet er feilaktig: dette vedtaket kommer for sent – halvveis i sesongen – og kan ikke gjelde for inneværende sesong.  Han vil også selv snakke med Tufto og Terje Halland, sekretæren i løypenemnda. 

Det er Næringsfondets midler som brukes til tilskudd til løypedrift. Det gjøres mye bra rundt om i løypeområdene, med mye dugnad. Vi presiserte at dugnadsorganisering ikke er mulig på Dagalifjell for et løypenett på 180 km med 200 kjøringer per sesong.

Sak 4. Flerbrukstrasé.

Jan innledet med DFV sin avsetning og at hyttefolket ikke er så positive til å skulle være hovedfaktor i finansiering av flerbrukstrasé. Ordfører kjenner til prosjektet og hva det innebærer. Vi diskuterte finansiering og -kilder og kommunens rolle. Næringsselskapet har fått oppgaven å være spydspiss i næringsutvikling. De har en pott med midler som kanskje kan revurderes, med tanke på økt attraktivitet og flere arbeidsplasser. Hans Christian nevnte søknaden om 1 mill.kr i hvert av tre år omsøkt og avslått i 2017. Dette beløpet i støtte fra kommunen vil være avgjørende og ha betydelig signaleffekt sammen med egenkapital fra DFV og Miljøringen SA (MRSA) overfor eksterne bidragsytere som spillemidler og stiftelser. 

Sak 5. Forholdet MRSA – DFV og medlemskontingent.

Jan presenterte problemstillingen med ulik betaling fra ulike hytteeiere innenfor og utenfor den tinglyste avtalen som MRSA administrerer. Det er nå god dialog mellom MRSA og DFV for å se på hvordan dette kan jevnes ut. Uansett vil det samlede bidraget til DL og løypedrift bli redusert med mindre kontingenten i DFV økes betydelig.