Julehilsen fra DFV styrets leder

                                                                                                                                                                                                                                         Julen 2020

Kjære medlem i Dagalifjellets vel

Nok et år er gått. Det har vært preget av kovid-19 situasjonen og resulterte i avlysning av det ordinære årsmøtet på langfredag.

Styret i Dagalifjellets vel har imidlertid hatt stor aktivitet der styremøtene for det meste er avholdt digitalt. Dette har vist seg å fungere tilfredsstillende, men savnet av det sosiale ved fysisk tilstedeværelse, er merkbart. For min egen del har det å ikke treffe styremedlemmer og øvrige medlemmer, vært et savn fordi man fanger ikke opp ønsker og signaler som når man fysisk møtes. Meningsutvekslinger er svært viktig for at styret skal kunne ivareta alle medlemmers interesser.

De viktigste sakene styret har arbeidet med, er forslag til nye vedtekter, inngåelse av avtaler om nye medlemsfordeler, design og innhold for ny hjemmeside og kartlegging av medlemsmassen med formål å fange opp hytter som ikke er medlem.

Styret har hatt møter med representanter fra kommunen der det fra vår side presiseres at kommune og hyttefolk i størst mulig grad må finne sammen, og at hyttefolket bør dras mer inn i kommunens utviklingsarbeid.

Styret har også hatt konstruktive møter med representanter fra Miljøringen SA for å finne en mest mulig rettferdig modell for kontingentfastsettelse i de tilfellene der hytteeierne både betaler avgift til Miljøringen SA og ordinær kontingent til Dagalifjellets vel.

Dagalifjellets vel har den siste sesongen bidratt med midler til løypelaget i henhold til budsjett. Imidlertid ble det inngått avtale om noe reduksjon da løypenettet ikke ble kjørt i sin helhet i påsken. Dagalifjellets vel vil også fremover ha fokus på at løypene blir tilfredsstillende preparert og bidra med de midlene som velet har til rådighet.

Avslutningsvis vil jeg på vegne av styret takke for den innsatsen den enkelte har bidratt med til at vi alle skal kunne trives på fjellet vårt. Håpet er at vi snart kan ferdes normalt og nyte alle aktiviteter som Dagalifjell byr på.

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes alle våre medlemmer.

Dagalifjellets vel

Jan Bruserud

Styreleder
sign