Dagalifjell Løypelags Vedtekter

Vedtektene er vedtatt på årsmøtet 2018

Vedtekter vedtatt på årsmøte 12.11 2009, med 

–      endringer vedtatt på årsmøte 02.09 2011

–      endringer vedtatt på årsmøte 15.08 2015

–      endringer vedtatt på årsmøte 19.08 2018.

 

1. Laget 

Dagalifjell Løypelag (heretter kalt Laget) er en sammenslutning av interessenter knyttet til nettet av turstier og skiløyper på Dagalifjellet, i Tøddøl, Jønndalen og Øvre Uvdal.

2. Formål 

Laget skal arbeide for å skape et best muligsti- og løypenett i ansvarsområdet nevnt i punkt 1, for de midler som til enhver tid er til rådighet.

3. Juridisk person 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 

Lagets avvikende regnskapsår løper fra 1. juli til 30. juni. 

4. Interessenterog bidragsytere 

Personer, organisasjoner og selskaper som engasjerer seg i driften av Lagets virksomhet, innen følgende grupper, er Interessenterav Laget: 

  • Dagalifjellets Vel samt hytteeierforeninger, hyttebeboere og fastboende som bruker Dagalifjellet som rekreasjonsområde
  • Miljøringen og grunneiere i Øvre Uvdal 
  • Næringsdrivende og lag med virksomhet i Nore og Uvdal kommune 

 

Bidragsytereer de interessenter, innenfor samme grupper, som bidrar med finansiering av Lagets virksomhet. Enkelte hyttebeboere og grunneiere kan således stemme for eget bidrag. Ledere av hytteforeninger kan stemme for foreningens samlede bidrag. Velet og Miljøringens representant kan stemme for samlet (resterende) bidrag.Bidragsbeløpet delt på kontingentavgiften utgjør antall stemmer.

  

5. Virksomheten 

Midler som kommer inn ved finansiering fra ovennevnte bidragsytere,skal gå til tilrettelegging, vedlikehold, oppkjøring og merking av sti- og løypenettet i ansvarsområdet. Det skal også settes av nødvendige midler til administrasjon.

Omlegging av eksisterende løyper og anlegging av nye skal godkjennes av styret og berørte grunneiere og/eller myndigheter i henhold til gjeldende lover og regelverk.

6. Årsmøte 

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av september, og er Lagets høyeste bestemmende myndighet. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte med epost til sentrale interessenter og bidragsytere og ved kunngjøring på www.dagalifjelletsvel.no og Facebooksiden til Dagalifjellets vel. Videre varsles Nore og Uvdal løypenemnd, Nore og Uvdal Næringsselskap SA og turistkontoret i Nore og Uvdal kommune.

Saker og forslag som ønskes behandles på årsmøtet, skal være styret i hende innen 1 uke etter innkalling.Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for interessenter og bidragsytere senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 2 ¨

Årsmøtet skal: 

•     Behandle styrets årsmelding og revidert regnskap 

•     Behandle styrets forslag til budsjett for kommende år 

•     Velge styreleder og styremedlemmer 

•     Velge revisor til å revidere regnskapet 

•     Behandle saker framlagt av styret

•     Behandle innkomne saker i henhold til godkjent saksliste 

Årsmøtet skal normalt ledes av styrets leder alternativt av et av styremedlemmene dersom styreleder er forhindret. 

Ekstraordinært årsmøte kan holdes dersom 1/3 av de stemmeberettigede bidragsyterne eller minst to styremedlemmer krever det. Innkalling som for årsmøte, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

7. Møterett, talerett og stemmerett

Alle interessenterhar adgang til og talerettpå årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Alle bidragsyterehar stemmerett på årsmøtet. Kommunens bidrag gir ikke stemmerett.Ved avstemminger har hver bidragsyter én stemme pr. kr. 1 000,- i bidrag innbetalt i siste regnskapsår. Enkelte hyttebeboere og grunneiere kan således stemme for eget kontingentbidrag. Ledere av hytteforeninger kan stemme for foreningens samlede bidrag. Velets og Miljøringens representant kan stemme for samlet (resterende) bidrag.

Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker unntatt vedtektsendringer og oppløsning (se punkt 9)avgjøres ved simpelt flertall blant de fremmøtte bidragsytere. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

8. Styret 

Lagets virksomhet ledes av et styre på seks medlemmer fordelt med tre som velges fra Miljøringen SA og grunneiere i Øvre Uvdal samt næringsdrivende og lag med virksomhet i Nore og Uvdal kommune, og tre medlemmer som velgesfra Dagalifjellets Vel. Styret henvender seg til hhv Dagalifjellets vel og til Miljøringen SA for å få kandidatforslag til kommende styre. Styreleder skal representere største bidragsyter, og personen velges eksplisitt av årsmøtet, mens styret for øvrig konstituerer seg selv.Styremedlemmenes funksjonstid er to år, dog slik at kun tre medlemmer går ut av styret samtidig. 

Styret er Lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styremøtene ledes normalt av styreleder.

Styret skal: 

Iverksette og gjennomføre årsmøtets beslutninger, og for øvrig etter beste evne drive Lagets arbeid i henhold til vedtektenes punkt 2 og 5.

•     Oppnevne komiteer/utvalg/personer etter behov for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 

•     Administrere og føre nødvendig kontroll med Lagets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

•     Inngå nødvendige driftsavtaler med operatører for grunnarbeider, skilting, merking og løypepreparering, 

•     Representere Laget utad. 

•     Være Lagets valgkomité. 

Dagalifjell løypelag har ikke anledning til å oppta gjeld. 

Dersom det i tiden mellom to årsmøter dukker opp saker av mer omfattende og prinsipiell karakter, skal styret vurdere om det vil være riktig å legge frem sakene i ekstraordinært årsmøte. 

Styremøter innkalles av styreleder etter behov, men skal også innkalles når ett eller flere av styremedlemmene forlanger det. Styremøte kan avvikles som telefonmøte. Styret skal føre protokoll fra sine møter. 

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede. I styret har hvert medlem en stemme. Beslutninger i styret avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

Lagets signatur tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. 

9. Vedtektsendringer og oppløsning 

Endring av vedtekter og oppløsning av Laget kan bare bli vedtatt på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede bidragsytere. Avstemmingen skal skje skriftlig.

Før oppløsning skal Lagets forpliktelser være oppgjort og alle avtaler være avviklet. 

Lagets innestående midler skal ved oppløsning tilfalle utviklingen av fellesgodene på Dagalifjellet.

*** 

Vedtektene er sist endret i årsmøtet i Dagalifjell Løypelag 19. august 2018.