Om Dagalifjellets Vel

Dagalifjellets Vel (DFV) representerer hytteeiere, hytteeierforeninger, lokale velforeninger, grunneierne, bedriftene og den enkelte bruker. DFV er den største private aktøren som sikrer den friluftsmessige infrastrukturen i området.

Velets formål er å utvikle og ivareta fellesgodene på Dagalifjell ut fra hytteeieres, grunneieres og lokalbedriftenes behov gjennom å:

  • Tilrettelegge og merke sommerstier
  • Kjøre opp og merke skiløyper
  • Utarbeide og oppgradere turkart
  • Sette ut fisk og kultivere fiskevann
  • Føre dialog med politikere og offentlige organer i kommunen
  • Være talerør og representant for brukerne av fjellet
  • Samarbeide med lokale hytteforeninger (ca. 14 foreninger)
 

Som velforening for fellesskapet står vi sterkere i forhandlinger med såvel kommuneressurser som overfor underleverandører. Til syvende og sist vil økt verdi av fellesskapets verdier øke verdien også for den enkelte aktør og eier.Velet ble stiftet i 1955, reaktivert i 1993, og organiserer i dag rundt 1000 hytteiere (dvs 3-4000 fjellbrukere), grunneiere og servicebedrifter. Således er vi fjellets desidert viktigste brukergruppe og høringsinstans.

Årsmøte

Hvert år avholdes årsmøte langfredag kl 14.00, sted blir nærmere annonsert . Alle medlemmer kan møte og har stemmerett. Årsmøtet godkjenner regnskap og årsberetning, velger styre og vedtar viktige felles saker. I tillegg er årsmøtet et forum for å drøfte saker av felles interesse.

Styret

Velet ledes av et styre på 6-8 medlemmer, som velges på den ordinære generalforsamling. Styrets leder velges ved særskilt valg for ett år av gangen. De øvrige medlemmene velges for to år.

Oversikt over styrets medlemmer finnes under kontakt.

Organisasjonsnummer: 912 478 556