Trillestil Vasstulan – Torsetlia – OPPDATERING

64 naboer er varslet fra Nore og Uvdal kommune om arbeider med den mye omtalte trillestien. Nabovarselet blir automatisk generert av systemet for byggesøknader på bakgrunn av oversendt informasjon fra entreprenøren og vi beklager at informasjonen som har fremkommet kan fremstå som mangelfull. Vi vil i dette innlegget redegjøre for tiltaket både for de som har mottatt varsel og andre interesserte. Se også siste punkt vedr. informasjonsmøte.

Historikk og bakgrunn

Ideen med en flerbrukstrasé/trillesti langs Fv40 er gammel og første del fra Høk til Vasstulan ble realisert i 2018. Tanken er å videreføre trillestien helt til Feten (Hol grense) og visjonen på lang sikt er å lage en tilsvarende trasé også på østsiden av Fv40 tilbake til Høk, slik at man får en rundløype.

Traseen fra Vasstulan til Torsetlia ble regulert i kommuneplanen for Nore og Uvdal kommune i 2017, og vil i store trekk følge dagens trasé for skiløypa. Vi har sett på en alternativ trase de første 500 m nord for Vasstulan av hensyn til hytter som har løypa tett på og er i dialog med både grunneier, kommunen og hytteeierne for å finne en best mulig løsning.

Utforming

Mange har spurt om både trasé og utforming på stilegemet. Vi har valgt å benytte begrepet trillesti fremfor flerbrukstrasé (selv om det er sistnevnte som omtales i kommuneplanen). Det vil bli benyttet stedlige masser i størst mulig grad. Kort oppsummert:

Tiltak typeForklaring
Brutto breddeCa 4 m (tilsvarende bredden på tråkkemaskinene)
Bredde på toppdekkeCa 2-3 m (kantene vil få lokal vegetasjon som pleies med beitepusser)
Trafikktype/bruksområdeKun gående og syklende/trillende. Motorisert ferdsel ikke tillatt. Det vil bli skiltet om dette eller satt ut fysiske sperrer for kjøretøy (sommertid)
Sesongbruk/reguleringTrillesti sommertid Tidligløype og preparert skiløype i skisesongen

Vi viser ellers til veilederen «Tilrettelegging av turveier, løyper og stier» utgitt av Kultur og kirkedepartementet. I denne finner man blant annet denne illustrasjonen til oppbygging av turvei:

Figur 1 Prinsippskisse turvei

Det bemerkes at skissen avviker fra utformingen slik den vil bli i virkeligheten. Veiprofil vil normalt ikke bli etablert høyere enn terrenget, slik det kan se ut som fra skissen.

Traséen

Traséen følger som nevnt dagens skiløype i store trekk. Der denne går over myr, vil trillestien bli søkt lagt i utkanten. Ved behov vil geonett/jordarmering bli benyttet for å unngå skader på myr og våtmark. Kart med både løypetrasé og foreslått avvik fra denne inntegnet finner du her (zoom deg inn til ønsket segment fra grunnkartet). Du kan slå av og på de ulike informasjonslagene i menyen til venstre.

Finansiering og ansvar

Dagalifjellets vel (DFV) og Miljøringen vil samarbeide om finansieringen. Dagalifjellets vel har over tid satt av en pott penger til tiltaket, men denne vil etter årsmøtevedtak ikke kunne frigjøres før tilstrekkelige garantier for gjennomføring av prosjektet (strekningen Vasstulan – Torsetlia) foreligger. Dagalifjell løypelag er åpenbart en viktig pådriver og de nevnte aktørene samarbeider om å få på plass finansiering fra egne og andre kilder, f.eks fylket (traseen går langs trafikkert og til dels trafikkfarlig fylkesvei), Nore og Uvdal kommune med flere. Det vil også bli søkt om tippemidler og støtte fra ulike stiftelser.

Videre fremdrift

Det er ønskelig å komme i gang med i alle fall første etappe i 2023. Mye avhenger som nevnt av finansieringen.

Informasjonsmøte

Siden det er stor interesse for saken, vil DFV invitere til informasjonsmøte for de som ønsker i etterkant av årsmøtet som avholdes på Torsetlia langfredag. Mer informasjon om dette følger senere. Der vil representanter for DFV, Dagalifjell løypelag og entreprenøren redegjøre for planen og kunne svare på spørsmål.